Monitor Polski z 2011 r. Nr 12 poz. 134

KOMUNIKAT

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

(M.P. z dnia 14 lutego 2011 r.)

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. wynosi 103,1%.

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.