Sąd Apelacyjny w wyniku rozpoczęcia rozstrzygania sprawy z dnia 25 listopada 2010 r. skierował do Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne:

Sygn. akt II UZP 2/11

Czy zawarte w art. 15 b ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.)

 odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 15 tej ustawy przy ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oznacza dla osób, pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa, zachowanie w ogóle prawa do emerytury policyjnej w wysokości 40 % podstawy wymiaru za 15-letni okres pozostawania w służbie?

źródło: strona internetowa Sądu Najwyższego, 2011-01-10

Wokanda sprawy wyznaczona na 3 marca 2011 r.