ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenie 043/90 z dnia 10 maja 1990

T A J N E

Z A R Z Ą D Z E N I E (043/90)
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 maja 1990 r.

w sprawie zaprzestania działalności Służby Bezpieczeństwa

W celu wykonania postanowień art. 129 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. nr 30, poz. 180), zarządza się co następuje:

§ 1.

Służba Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW) zaprzestaje działalności.

§ 2.

1. Funkcjonariuszom byłej Służby Bezpieczeństwa zakazuje się Podejmowania inicjujących czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, a także wykonywania rodzących skutki prawne czynności na polecenie prokuratury i sądu oraz innych organów w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

2. Funkcjonariuszom byłej służby bezpieczeństwa nakazuje się:

  a) z Departamentów: Wywiadu i Kontrwywiadu, oraz ich ogniw w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW), zawiesić aktywne operacje wywiadowcze i kontrwywiadowcze, za wyjątkiem spraw mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz działań wobec osób podejrzanych o szpiegostwo lub dokonanie zamachu terrorystycznego;

  b) z Departamentów: Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Ochrony Gospodarki, Studiów i Analiz, oraz ich ogniw w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW) - zaprzestać prowadzenia rozpoznania operacyjnego dotyczącego sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej kraju, za wyjątkiem spraw mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz działań wobec osób podejrzanych dokonanie zamachu terrorystycznego;

 c) z Biura Śledczego oraz jego ogniw w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW) - przekazać nie zakończone postępowania przygotowawcze do dalszego prowadzenia właściwym prokuratorom powszechnym lub wojskowym, bądź właściwym jednostkom Policji.

3. O działaniach wymienionych w pkt. 2 lit. a oraz b informować niezwłocznie kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa - z chwilą jego powołania.

§ 3.

Funkcjonariuszom byłej Służby Bezpieczeństwa poleca się:

   a) zaprzestać, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w § 2.pkt. 2, wykorzystywania środków pracy operacyjnej;

   b) dokonać analizy przydatności dla potrzeb Urzędu Ochrony Państwa pozostających w ich dyspozycji środków pracy operacyjnej;

   c) podjąć czynności w celu zapewnienia dalszego wykorzystania dotychczasowych środków pracy operacyjnej, przydatnych dla Urzędu Ochrony Państwa.

§ 4.

1. Jednostki organizacyjne wymienione w § 2. pkt.2:

   a) sporządzą wykazy bieżących spraw operacyjnych z określeniem kategorii, kryptonimu, numeru rejestracyjnego oraz zagrożenia;

   b) sporządzą wykazy środków pracy operacyjnej (osobowe źródła informacji, mieszkania i lokale kontaktowe);

   c) przekażą całość dokumentacji operacyjnej do Biura "C" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Wykazy wymienione w pkt.1 lit. a oraz b należy przekazać, za pośrednictwem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa - z chwilą jego powołania.

§ 5.

1. Zadania realizowane przez Biuro Szyfrów pozostają niezmienione do czasu zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa.

2. Przekazanie dokumentów oraz wyposażenia technicznego nastąpi z chwilą podjęcia zadań przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Ochrony Państwa.

§ 6.

1. Zadania realizowane przez: Zarząd Łączności, Biuro "C", Biuro "B", Departament Techniki oraz ich ogniwa terenowe, a także Departament PESEL pozostają niezmienione, do czasu zakończenia reorganizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Przekazanie dokumentów oraz wyposażenia technicznego nastąpi z chwilą podjęcia zadań przez właściwe jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Ochrony Państwa, Policji lub innych instytucji państwowych.

§ 7.

1. Sprzęt uzbrojenia i techniczno-bojowy (chemiczny i inżynieryjno-saperski) pozostający na stanie Komendantury Ochrony Obiektów i Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych, a będący w użytkowaniu Służby Bezpieczeństwa, po rozliczeniu dysponujących nim funkcjonariuszy oraz jednostek organizacyjnych, pozostawić   na stanie jednostek gospodarujących.

2. Pojazdy samochodowe użytkowane przez Służbę Bezpieczeństwa przekazać protokólarnie do magazynów jednostek prowadzących gospodarkę transportową.

3. Sprzęt techniki operacyjnej pozostający w użytkowaniu Służby Bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazać protokólarnie do Składnicy Nr 1 Departamentu Gospodarki Materiałowo-Technicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast sprzęt pozostający w użytkowaniu Służby Bezpieczeństwa w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW) przekazać protokólarnie do magazynów Wydziałów Gospodarki Materiałowo Technicznej.

4. Sprzęt biurowy i tzw. małej poligrafii oraz materiały eksploatacyjne pozostające w użytkowaniu Służby Bezpieczeństwa przekazać protokólarnie - po jego uprzednim zinwentaryzowaniu w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - do Zarządu Administracyjno-Gospodarczego, a w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych - do magazynów Wydziałów Gospodarki Materiałowo-Technicznej.

5. Sprzęt kwaterunkowy będący w dyspozycji Służby Bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazać protokólarnie - po jego uprzednim zinwentaryzowaniu - do Zarządu Administracyjno-Gospodarczego, natomiast w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych - Wydziałom Gospodarki Materiałowo-Technicznej.

§ 8.

1. Środki funduszu operacyjnego i dyspozycyjnego, będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 pkt 2, z chwilą utworzenia Urzędu Ochrony Państwa, po komisyjnym rozliczeniu przekazać do Departamentu Finansów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Ewidencję funduszów wymienionych w pkt. 1 przekazać do Biura "C" i jego ogniw w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych (SUSW).

§ 9.

1. Wydanie rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa - poza tymi, którzy zostaną wcześniej przyjęci do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - następuje z chwilą zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 60/87 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1987 r., w sprawie przebiegu służby   funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej (Dz. Urz. MSW Nr 6, poz. 16 z późn. zm.).

2. Tryb i warunki przyjmowania funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

§ 10.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorom Departamentów, Biur i Zarządów byłej Służby Bezpieczeństwa oraz Szefom WUSW (SUSW).

§ 11.

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
gen. broni Czesław Kiszczak