ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r.

Na podstawia art, 89 ust, 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach I rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r, Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r, Nr 40, poz, 224) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2011 r. wysokość zwiększenia o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rantach z Funduszu Ubezpieczeń Spo łecznych, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk