ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

List Ministra Majewskiego do Premiera Tuska

Warszawa,19 listopada 2008 r.


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Uprzejmie proszę o rozważenie wycofania projektu ustawy zmniejszającej świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza pozytywnie zweryfikowanym oraz pozytywnie zweryfikowanym, którzy podjęli służbę w niepodległej Polsce. Dalsze prace nad tym dokumentem byłyby zaprzeczeniem ideałów, które powinny określać rzeczywistość demokratycznego państwa prawa. Osoby, którym można postawić zarzut popełnienia przestępstwa, winny ponieść wszelkie przewidziane prawem konsekwencje karne, jednak orzeczone w indywidualnych procesach sądowych.

 Natomiast należałoby zdjąć ciężar odpowiedzialności zbiorowej z funkcjonariuszy, którzy przy wykonywaniu czynności służbowych nie popełnili przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela.

W tym roku obchodzimy 90 rocznicę odzyskania niepodległości. Kiedy w 1918 roku Polska znaczyła swe granice na mapie zniszczonej pożogą wojenną Europy, otwierał się dla niej czas niełatwy, czas przezwyciężania różnic politycznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych odziedziczonych po zaborach. Zaczynał się okres budowy nowego społeczeństwa i nowej gospodarki. Ale najważniejszym zadaniem ojców rodzącego się bytu państwowego była ochrona jego granic i bezpieczeństwo wewnętrzne. Dlatego, od samego początku Niepodległej, władze przywiązywały duże znaczenie do kondycji Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Formacje te w II Rzeczypospolitej przechodziły przez różne stadia ewolucji, jednak zawsze prawodawca szczególną troską otaczał ich potrzeby, starając się budować jednoczące, uczciwe i efektywne mechanizmy motywacyjne dla służby Ojczyźnie. Znajdowało to m in. wyraz w uregulowaniach emerytalnych. I tak przykładowo Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy państwowych i zawodowych wojskowych z 11 grudnia 1923 roku wliczała do wysługi emerytalnej w wojsku polskim pełną ilość lat służby w byłych państwach zaborczych Z jej dobrodziejstwa korzystał sam Józef Piłsudski. Była ona przejawem pragmatyzmu ówczesnych władz, obliczonego na konsolidację administracji państwowej i służb mundurowych wokół dzieła tworzenia i ochrony młodego państwa polskiego.

Druga Wojna Światowa położyła kres polskiej suwerenności. Jednak w 1989 roku Rzeczypospolita odzyskała znowu niepodległość. Ponownie rozpoczęła się budowa nowej państwowości. Okrągły Stół stworzył podwaliny pod zjednoczenie rozdartego podziałami narodu, pod budowę nowoczesnej gospodarki, pod wyniesienie naszej Ojczyzny na ważne i należne jej miejsce w Europie i świecie I po raz kolejny mocno zarysowała się kwestia bezpieczeństwa państwa. Zmieniła się sytuacja geopolityczna kraju, zawiązywały się nowe sojusze polityczne, powstawała ścieżka wiodąca do członkostwa w NATO. Jednak te przekształcenia w sferze bezpieczeństwa państwowego wymagały czasu Tymczasem granic trzeba było chronić już, od zaraz. I jeszcze raz ówczesne polskie władze , wzorem ojców narodu sprzed prawie wieku, wzniosły się ponad podziały. Zakładając konieczność stopniowych reform w przyszłości, powierzono obowiązki ochrony granic i porządku publicznego siłom zbrojnym powstałym na bazie Ludowego Wojska Polskiego i Policji Państwowej zbudowanej w oparciu o kadry Milicji Obywatelskiej. W proces ten zostały także włączone służby specjalne, tak wojskowe, jak i cywilne. W przypadku tych ostatnich zatrudnienie w organach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej poprzedziła weryfikacja.

Funkcjonariusze, którzy ją przeszli, wykazali się pełną lojalnością wobec niepodległego państwa polskiego i realizując swe zadania, nieraz z narażeniem życia, odnieśli poważne sukcesy w ochronie interesów Rzeczypospolitej. Odebranie im teraz nabytych praw emerytalnych stanowiłoby naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa, wywodzonych wprost z Konstytucji RP, w szczególności zaś z jej art. 2, art. 42 i art.45, które zakazują działania prawa wstecz oraz odpowiedzialności zbiorowej. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stanowi, że ?w demokratycznym państwie prawa jedną z podstawowych zasad określających stosunki między obywatelem a państwem jest ochrona zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa". Tymczasem projekt rzeczonej ustawy marginalizuje znaczenie przeprowadzonej w 1990 roku, wspomnianej już weryfikacji funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Weryfikacja ta, realizowana przez organa demokratycznej Polski, uznała poziom predyspozycji zawodowych i moralnych znacznej części pracowników SB za odpowiedni do zatrudnienia ich w nowo tworzonym Urzędzie Ochrony Państwa, co wiązało się także z uznaniem ciągłości szczególnych uprawnień emerytalnych. Niezmienność tego punktu widzenia została potwierdzona ustawą z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych. Proponowana obecnie zmiana legislacji ( nawet przy podniesieniu przelicznika z 0,7 do 1,3 ) odbiera poczucie pewności prawa, godząc w podstawy demokracji. Projekt ustawy narusza również art. 64 Konstytucji, który jest gwarancją nienaruszalności nabytych praw ekonomicznych. Nie sposób takie nie wskazać na sprzeczność projektu ustawy z art. 32 Konstytucji. Stoi on na straży zakazu wszelkiej dyskryminacji.

Trzeba też pamiętać o międzynarodowych reperkusjach przyjęcia proponowanych rozwiązań emerytalnych. Naruszałyby one odpowiednie postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku, ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r. oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku, który został ratyfikowany w roku 1977. Wystąpiłaby też sprzeczność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej ( której wejście w życie przewidziane jest na początek 2009 roku pod warunkiem ratyfikacji ), jak również Rezolucji 1096 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dotyczącej środków demontażu dziedzictwa po totalitarnych ustrojach komunistycznych z 27 czerwca 1996 roku.

Szanowny Panie Premierze,

dziewięćdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości to dobra okazja do refleksji nad stanem państwa. Warto sięgnąć pamięcią wstecz, aby porównać problemy, jakie towarzyszyły powstaniu wolnej Rzeczypospolitej wtedy i teraz, spojrzeć krytycznie na sposoby ich rozwiązywania, ocenić co było sukcesem, a co błędem, a wszystko po to, aby zoptymalizować ścieżkę rozwoju naszej Ojczyzny. I już nawet pobieżny ogląd spraw daje podstawy do konstatacji, że w obu przypadkach droga - wybrana przez władze w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości - była słuszna. Była to droga tworzenia, łączenia, zgody i jedności narodowej. Dopiero później dały o sobie znać kłótliwość, sobiepaństwo, warcholstwo i mściwość, wszystkie te cechy narodowe, które znamy dobrze z historii i które w przeszłości doprowadziły do upadku potęgi naszego kraju. Nie dajmy się ściągnąć ze ścieżki współpracy i pojednania. Nie pozwólmy ośmieszać naszego państwa w wątpliwych co do intencji i rezultatu sporach obywatelskich w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Jeszcze raz apeluję o przychylenie się do mojej prośby i rozważenie możliwości odstąpienia od procedury związanej z uchwaleniem retorsyjnej noweli ustawy emerytalnej dla służb mundurowych, gdyż proces weryfikacji przeprowadzony w 1990 roku - zgodnie z decyzjami ówczesnych władz państwowych, wywodzących się z Solidarności - gwarantował byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa szczególną wysokość świadczeń emerytalnych, potwierdzoną następnie ustawą z 18 lutego 1994 roku (kopie stosownych dokumentów w załączeniu). 

Henryk Majewski

b. Minister Spraw Wewnętrznych

Do wiadomości:

Pan Marek Biernacki, Przewodniczący Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Sławomir Piechota. Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Michał Boni, Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej

{Od Redakcji: Było jeszcze wiele wiele ważnych lstów...}