Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jako dobrowolne, samorządne i demokratyczne stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie §6 pkt 1 ust.7 Statutu (ochrona interesów członków Związku w zakresie uprawnień przysługujących im z tytułu pełnionej uprzednio służby) kieruje propozycję do swoich członków oraz pozostałych osób, zainteresowanych szybką ścieżką przeprowadzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wszelkie problemy z tym związane koordynuje Problemowa Komisja Inicjatywna powołana na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 27.03.2010r. Komisja ta nawiązała kontakt z kancelarią adwokacką, która będzie reprezentowała skargi przed ETPCz oraz dołoży wszelkich starań w takim sformułowaniu ich treści, aby zostały przyjęte przez ETPCz do rozpatrzenia. Korzystanie z usług kancelarii adwokackiej wiąże się z kosztami, które obejmować będą:

  1. opracowanie skargi w zakresie prawa międzynarodowego,
  2. instruktaż do wypełnienia wniosku w zakresie dotyczącym osoby składającej skargę,
  3. reprezentacja składających skargę przed ETPCz,
  4. konsultacje merytoryczne,
  5. konsultacje treści petycji jakie Związek złoży do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Komitetu Ministrów Rady Europy,
  6. sformułowanie skargi Związku do ETPCz w przypadku, gdy analiza sytuacji przez kancelarię adwokacką zakończy się wnioskiem, iż taka forma skargi będzie korzystna
  7. opłata wynajmu pomieszczenia w którym będą miały miejsce instruktaże (przewidziane do udzielania w grupach).

Gromadzeniu funduszy na skuteczne złożenie skargi do ETPCz służy założone w dniu 13.04.2010 r. konto o numerze :

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
42 2030 0045 1110 0000 0181 3540.

Decyzje o pobraniu z konta kwot przeznaczonych na opłatę kosztów wyszczególnionych wyżej podejmować będzie Problemowa Komisja Inicjatywna.

Rozpoczęcie przez kancelarię adwokacką działań w naszej sprawie wymaga możliwości dysponowania funduszem na pokrywanie kosztów kolejnych kroków jakie wyszczególniono wyżej.

Proponujemy aby wstępnie minimalna wysokość jednostkowej wpłaty na poczet całych kosztów wniesienia skarg do ETPCz wynosiła 200 zł (dwieście złotych).

Apelujemy zatem o dokonywanie wpłat na podany numer konta wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" słowo "darowizna". Zwracamy przy tym uwagę na taką prawidłowość, że im większa liczba osób deklarujących wpłatą 200 zł chęć skorzystania z tej propozycji, tym koszty jednostkowe wniesienia skargi będą mniejsze, ponadto większa liczba osób uzyska w ETPCz szybsze terminy i lepszą pozycję procesową.

W związku z powyższym zwracamy się do osób, które kontynuowały służbę w UOP (oraz dalej w ABW i AW), Straży Granicznej i Policji, do których dotrze ten komunikat, aby propagowały jego treść wśród Koleżanek i Kolegów, którzy otrzymali albo spodziewają się otrzymać decyzje ZER o zmniejszeniu emerytury na podstawie ustawy z dnia 23.01.2009r. W szczególności zwracamy się do osób mieszkających w województwach, gdzie nie funkcjonują Koła naszego Związku, by, deklarując swą gotowość do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu, przekazywały informację o nim możliwie największej liczbie emerytów z tych właśnie województw, którzy pełnili służbę w ww. formacjach i zostali dotknięci wspomnianą ustawą.

Przystąpienie do naszej inicjatywy zawierające podpisane dokumenty (upoważnienie i oświadczenie - formularze dostępne poniżej), wraz z dowodem wpłaty (może być kopia) prosimy przesyłać na adres:

Maciej Niepsuj
00-950 Warszawa
Poczta Główna
skrytka pocztowa 471

podając zarazem informacje o sobie niezbędne do kontaktu zwrotnego i identyfikacji jako byłego funkcjonariusza instytucji wymienionych uprzednio (przez dołączenie do przesyłanych dokumentów kopii Załącznika Z 1 z decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej na podstawie ustawy z dnia 23.01.2009 r.). Komplet wspomnianej dokumentacji winien być ponadto okazany, a najlepiej pozostawiony (znów mogą być kopie) we właściwym miejscowo, lub najbliższym terenowym Kole Związku.

Przewodniczących Kół prosimy o zgłoszenie na adres mailowy prezesa Związku listy osób, które będą uczestniczyć w instruktażach. O terminie i miejscu instruktażu określonej grupy osoby zostaną powiadomione. Podstawą do wejścia na instruktaż będzie posiadanie przy sobie legitymacji emeryta policyjnego i decyzji o zmniejszeniu emerytury.

Osoby uczestniczące w instruktażach winny dysponować drukiem-wzorem wniosku-skargi (będzie dostępny na naszej stronie internetowej, albo też wskażemy, jak można go pobrać z Internetu), tak, aby w czasie ich trwania wyjaśnić z prowadzącym instruktaż wszelkie wątpliwości co do treści poszczególnych punktów skargi.

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj

Uwaga:

Osoby do których skierowana jest nasza propozycja, a które z niej nie skorzystają - nie będą objęte z mocy prawa korzystnymi następstwami orzeczeń wydanych w naszych sprawach przez ETPCz w Strasburgu.

A Tutaj możesz pobrać  wzmiankowane powyżej dokumenty:
  1. Formularz skargi (format "doc" - 80 kB)
  2. Oświadczenie (format "doc" - 24 kB)
  3. Upoważnienie (format "doc" - 23 kB)