Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jako dobrowolne, samorządne i demokratyczne stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie §6 pkt 1 ust 7 Statutu (ochrona interesów członków Związku w zakresie uprawnień przysługujących im z tytułu pełnionej uprzednio służby) - podjął działania w sprawie ustalenia kolejnych kroków postępowania po orzeczeniu TK.

W związku z powyższym informujemy, że dotychczas do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wpłynęło około 15 tysięcy odwołań adresowanych do Sądu Okręgowego Warszawie - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, z których tylko 3428 zostało zaopiniowanych przez zespół radców prawnych ZER. Następnie Sąd Okręgowy przesyła powodowi stanowisko ZER, celem przedstawienia w ciągu 14 dni własnego stanowiska i ewentualnych nowych dowodów.

Według nas, każdy powinien w swoim piśmie procesowym odrzucić argumentację ZER. W tej sprawie posiadamy już taki ramowy wzór stanowiska, który po dalszym dopracowaniu zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej w dziale SOCJALNE.

Niemniej już teraz zwracamy uwagę, iż w swoim stanowisku należy kwestionować interpretację i sposób wykonywania znowelizowanej ustawy emerytalnej przez ZER, w tym:

1) Nie stosowania naliczenia 40 % podstawy emerytury po 15 latach, podczas gdy ustawa mówi, że art.14 i 15 stosuje się odpowiednio. Sugerujemy skarżącym, aby wnioskować do Sądu Okręgowego o wystąpienie w tej sprawie do Sądu Najwyższego o wykładnię stosowania tych artykułów.

2) Bezpodstawne zaliczenie do organów bezpieczeństwa państwa niektórych stanowisk, instytucji i formacji (do informacji IPN dla ZER nie można stosować przepisów KPA) na przykład:

  1. komendantów powiatowych i wojewódzkich MO,
  2. szefów powiatowych i wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych,
  3. Biura Ochrony Rządu,
  4. pionu łączności,
  5. pionu kadr,
  6. WSO MSW w Legionowie (są 2 wyroki: jeden Sądu Apelacyjnego i drugi Sądu Okręgowego, iż nie należała ona do organów bezpieczeństwa państwa - dot. posła Mariana Filara i sędziego Mirosława Wyrzykowskiego).

Jednocześnie informujemy, iż według naszych prawników w sprawie skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu istnieją dwa odmienne stanowiska:

1) Na obecnym etapie, bez wyczerpania drogi krajowej przed Sądem Okręgowym - Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i ewentualnie kolejnych instancjach, skarga do ETPCz jest niedopuszczalna;

2) Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamyka drogę krajową. Problem ten wymaga jednak jednoznacznego rozstrzygnięcia.

W chwili obecnej składanie skargi do ETPCz jest przedwczesne, szczególnie w indywidualnym przypadku oraz przy jego bardzo słabej argumentacji.

Uważamy, że najpierw należy poznać pisemne uzasadnienie orzeczenia TK z 24 lutego 2010r., a szczególnie zdań odrębnych pięciu sędziów do całego wyroku , ponieważ uzasadnienie skargi w dużym zakresie bazować będzie na ich treści.

Przypominamy , że na wniosek NSZZ Policjantów toczy się postępowanie przed TK w sprawie oznaczonej sygn. K 36/09.

Redakcja