ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja do wykorzystania przez funkcjonariuszy zatrudnionych w pionie "W"

Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy lustracyjnej jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu tej ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Struktura pionu "W" na szczeblu centrali (Biuro "W") oraz WUSW podobnie jak i Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie nie została zatem z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zlikwidowana w czerwcu 1989 r., natomiast ta druga zniesiona ponad 10 miesięcy wcześniej i to na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Przywołać należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. IIAKa 322/09; POSAG, 2010/1/198 563028) zgodnie z którym Wyższej Szkoły Oficerskiej z Legionowa nie można uznać za organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów , bo chociaż mieści się w katalogu instytucji wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy lustracyjnej nie odpowiada kryteriom sformułowanym w art. 2 ust. 3 tej ustawy.

Analogiczna ocena prawna charakteru WSO w Legionowie zawarta jest w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt XVIII K 258/09). Oba przywołane orzeczenia uwzględniły uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2000 r. (sygn. I KZP 15/00; OSNKW 2000/7-8/61), oraz utrzymana w mocy decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 14 maja 2010 r.

Identycznie więc uzasadniać należy sytuację pionu "W". Tym bardziej, że opierając się na Zarządzeniu nr 53 (Dz. Urz.. MSW Nr 2, poz.14, str. 23) Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lipca 1990 r.; cytuję § 1 - funkcjonariuszami byłej Służby Bezpieczeństwa są osoby, które pełniły służbę na stanowiskach i w jednostkach wymienionych w Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990r. Ponieważ pion taki już nie istniał od czerwca 1989r., także i w/w Instrukcja nie wymieniała takich funkcjonariuszy. Uwzględniając zarówno rozumowanie Sądu Okręgowego jak i Sądów Apelacyjnych, które uznały, że skoro jedne z elementów definicji - brak rozwiązania z mocy prawa w chwili zorganizowania UOP, bądź bycia poprzedniczką jednostki podlegającej takiej likwidacji - nie pozwala uznać pionu "W" za jednostkę SB w rozumieniu ustawy.

Ponieważ Sąd uwzględniając przywołane przepisy dotyczące powołania i rozwiązania WSO w Legionowie oraz orzecznictwo sądowe i uchwałę Sądu Najwyższego - uznał, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r., co skutkowałoby liczeniem do wysługi emerytalnej okresu studiów w WSO w Legionowie po 0.7%. Powyższe stanowisko "uzasadniało zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej okresu od dnia ..........r. do dnia .........r. i zachowanie do wyliczenia tego okresu po 2,6% podstawy wymiaru emerytury."

Z powyższych względów Sąd powinien podjąć identyczną decyzję w odniesieniu do emerytów pełniących w przeszłości służbę w pionie "W".

Załączniki:
1.Zarzadzenie Nr 53;
2.Zarządzenie Nr 51;
3.Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 r.

 

(Dz. Urz.. MSW Nr 2, poz. 14, Str. 23):

ZARZĄDZENIE Nr 53

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 2 lipca 1990 r.

w sprawie określenia stanowisk zajmowanych przez funkcjonariuszy b. Służby Bezpieczeństwa oraz jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w których pełnili oni służbę.

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpie­czeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypo­spolitej Ludowej (Dz.. U. Nr 38 poz. 181; Nr 34 z 1989 r. poz.189 i Nr 35, poz. 192) w związku z art. 136 ust. 2 i 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30 poz. 180) zarządza się. co następuje:

§ 1.

Funkcjonariuszami byłej Służby Bezpieczeństwa są osoby, które pełniły służbę na stanowiskach i w jed­nostkach wymienionych w Instrukcji Przewodni­czącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 r.

§2.

W Zarządzeniu Nr 60/87 Ministra Spraw Wewnętrz­nych z dnia 31 października 1987 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy SB i MO ( Dz. Urz. MSW Nr 6, poz. 16 z późniejszymi zmianami ) w § 28 ust 2 i numerację ust. 1 skreśla się.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
gen. broni Czesław KISZCZAK

(Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 12, Str. 22):

ZARZĄDZENIE Nr 51

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 25 czerwca 1990 roku

w sprawie przeprowadzenia oceny byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

W związku z uchwałą Nr 69 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bez­pieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państ­wa i innych jednostkach organizacyjnych podleg­łych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrud­niania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MP Nr 20 z 1990 r. poz. 159) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Departament Kadr do dostar­czenia wszystkim funkcjonariuszom wymienionym w Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990r., zwanym dalej "kandydatami", formularzy wniosków o przy­jęcie do służby, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 69 RM oraz poinformowania ich o treści niniej­szego Zarządzenia.

§ 2.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć wypeł­nione formularze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 1990 r. do Departamentu Kadr.

§ 3.

Wypełniony formularz wraz z teczką personalną kandydata Departament Kadr niezwłocznie przekaże Sekretarzowi Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych.

§ 4.

Zobowiązuje się Departament Kadr do przed­łożenia Szefowi Urzędu Ochrony Państwa listy wszystkich funkcjonariuszy nie podlegających po­stępowaniu kwalifikacyjnemu z powodu przekro­czenia 55 roku życia, w terminie 2 dni licząc od daty niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Biuro "C" zobowiązane jest udzielać Komisji wszelkich informacji niezbędnych do przeprowa­dzenia postępowania kwalifikacyjnego

§ 6.

Komisja, po zakończeniu postępowania, nie­zwłocznie powiadamia kandydata o jego wyniku. Kandydat zobowiązany jest potwierdzić na piśmie, wraz z datą dzienną, zapoznanie się z decyzją Komisji.

§ 7.

Wojewódzkie Komisje Kwalifikacyjne we włas­nym zakresie ustalają miejsce i tryb składania wnios­ków.

§ 8.

W ciągu 7 dni od otrzymania decyzji kandydat może wnieść pisemne odwołanie do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej, która wydała decyzję.

§ 9.

Odwołanie wraz z całą dokumentacją Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Centralnych lub Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej przeka­zuje Sekretarzowi Centralnej Komisji Kwalifikacyj­nej.

§10.

O decyzji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej po­winien być niezwłocznie poinformowany kandydat i właściwa Komisja Kwalifikacyjna.

§ 11.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja przekazuje akta kandydatów i decyzje ne­gatywne właściwym komórkom kadr, a decyzje pozytywne organom wymienionym w § 10 Uchwały Nr 69 RM.

§12.

Spory pomiędzy komisjami a organami MSW rozstrzyga ostatecznie Przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

§13.

Zarządzenie, wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
gen. broni Czesław KISZCZAK