ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Legioniści" w sądzie pracy

Informacja: Przytaczamy fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego  w Warszawie do wykorzystania w piśmie procesowym dla wszystkich emerytów, którzy w okresie swojej służby jako słuchacze, wykładowcy, oraz w innym charakterze, zetknęli się z Wyższą Szkołą Oficerską im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie.

{Redakcja}

Wyciąg z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych,  w sprawie sygn. Akt  XIII U 3506/09  z dnia 13 lipca 2010 r. (o wysokość emerytury policyjnej).

"Sąd na wstępie wskazał, że odwołujący w okresie od dnia .............. r. do dnia ........... r. odbywał studia (pełnił służbę ) w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie / vide odpis dyplomu, świadectwo służby /.

W/w uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie utworzenia wyższej szkoły oficerskiej resortu spraw wewnętrznych i z rozporządzenia tego nie wynika, że była to jednostka Służby Bezpieczeństwa. Oceniając charakter WSO w Legionowie jak i jej umiejscowienie w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy wskazać, iż zgodnie z § 1 statutu uczelnia ta była szkołą wyższą i stanowiła samodzielną jednostkę organizacyjną. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie zniesienia wyższych szkół oficerskich nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 30 września 1989 r. zostały zniesione; Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie i Wyższa Szkoła Oficerska im. Generała Franciszka Jóźwiaka - Witolda w Szczytnie.

Natomiast zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych Akademii Spraw Wewnętrznych, z dniem 1 października 1989 r. utworzono Wydział Bezpieczeństwa Państwa w Legionowie i Wydział Porządku Publicznego w Szczytnie.

Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa z chwilą utworzenia UOP - Służba Bezpieczeństwa została rozwiązana (art. 129 ust.1). Zgodnie z art. 130 w zw. z art. 137 cytowanej ustawy Urząd Ochrony Państwa utworzony został w dniu 10 sierpnia 1990 r.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy lustracyjnej jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu tej ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Wyższa Szkoła Oficerska w Legionowie nie została zatem z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zniesiona ponad 10 miesięcy wcześniej i to na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Przywołać należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r./ sygn. IIAKa 322/09; POSAG 2010/1/198 563028 / . zgodnie z którym Wyższej Szkoły Oficerskiej z Legionowa nie można uznać za organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, bo chociaż mieści się w katalogu instytucji wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy lustracyjnej nie odpowiada kryteriom sformułowanym w art. 2 ust. 3 tej ustawy. Analogiczna ocena prawna charakteru WSO w Legionowie zawarta jest w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. /sygn. akt XVIII K 258/09/. Oba przywołane orzeczenia uwzględniły uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2000 r. /sygn. I KZP 15/00; OSNKW 2000/7-8/61/.

Sąd uwzględniając przywołane przepisy dotyczące  powołania i rozwiązania WSO w Legionowie oraz orzecznictwo sądowe i uchwałę Sądu Najwyższego - uznał, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. . co skutkowałoby liczeniem do wysługi emerytalnej okresu studiów w WSO w Legionowie po 0.7%. Powyższe stanowisko  uzasadniało zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej okresu od dnia .......... r. do dnia .......... r. i zachowanie do wyliczenia tego okresu po 2,6% podstawy wymiaru emerytury."