ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wypowiada się Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Teresa Liszcz

Wyciąg z zapisu wypowiedzi Sędziego Trybunału Konstytucyjnego - Teresy LISZCZ - w dniu 13 stycznia 2010 r. w trakcie rozpatrywania w TK sprawy K 6/09: w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji:

Sędzia Teresa Liszcz - "Art.15b w tej zaskarżonej ustawie, w swoim ustępie 2 mówi wyraźnie. Przepis art.14 i 15 stosuje się odpowiednio. A przepis art. 15 stanowi, emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed 2.01.1999 r. wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby.

To zostaje. Oczywiście od razu, uprzedzając te zarzuty powiem, że nie jest to zbyt tak elegancko, przejrzyście napisane. A coś innego inaczej rozumiem. Zostawmy to. To jest zasada, że po 15 latach nabywa się 40%. To nie wymaga tych 20 czy 25 lat dla mężczyzn. To zostaje. Co jest podstawą wymiaru w dalszym ciągu świadczenie funkcjonariusza po tych zmianach. Zgodnie z art. 5 ustawy, który nie jest uchylony w stosunku do funkcjonariusza. Żeby było szybciej to ja podpowiem. Uposażenie z ostatniego miesiąca służby. Tak. (potwierdzenie J. Widackiego ). A co jest podstawą wymiaru ubezpieczonego w systemie powszechnym ? (tutaj nastąpiło dłuższe wyjaśnienie systemu powszechnego przez T. L.). Czyli został zmniejszony tylko ten jeden przelicznik dotyczący okresu służby powyżej 15 lat, który powoduje wzrost świadczenia ponad 40% ? Czy uległo zmianie to, że za czas poprzedzający służbę, dalej jest 1.3% za każdy rok? W sumie niektóre przywileje zmniejszono dosyć znacznie, nie do 1.3% ale do 0.7%. Ten procent wymiaru za te lata służby w PRL. Zrobiono to po to, aby dało to zbliżenie do powszechnego systemu ...".

Prof. M. Chmaj - (dłuższa wypowiedź ) - "... organy emerytalne nie interpretują tak art.15, jak dokonała tego Pani Sędzia (T.L.). Organy emerytalne nie wliczają podstawy 15 lat pracy do 40% świadczeń. Jednocześnie TK nie ma prawa do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (od 1997 r. ) ...".

Sędzia Teresa Liszcz - "Ale moim zdaniem, ze względu na brzmienie art. 15b ust.2 , jeśli organy emerytalne robią inaczej to jest prawo odwołania do sądu okręgowego, apelacyjnego, najwyższego ... . Dla mnie jest oczywista taka wykładnia jaką tu przedstawiłam ...".