Witam.
Napisałem zażalenie w sprawie równoważnika za remont mieszkania
korzystając ze wzoru umieszczonego na Waszej stronie internetowej.
Otrzymałem odpowiedź, którą załączam. Proszę o poradę, jak dalej mam
postąpić.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. A.K. :

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
tel. (012) 615-55-15

/znak pisma/

/adresat/

Kraków, dnia 27.02.2009 r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.02.2009 r. informuję, że nie ma możliwości wypłaty Panu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006-2007, z uwagi na brak podstawy prawnej umożliwiającej wypłatę przedmiotowego świadczenia.

 Do dnia 31.12.2005 r. obowiązywał par. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 919) w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, w myśl par. 8 w/w rozporządzenia jego przepisy stosowało się również do emerytów i rencistów policyjnych oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej. Mocą par. 8 w/w rozporządzenia emeryci, renciści policyjni oraz osoby uprawnione do policyjnej renty rodzinnej posiadali więc uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. W dniu 01.01.2006 r. weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) zmieniające rozporządzenie MSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r. W myśl par. 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2005 r. uchylony został par. 8 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. W tej sytuacji należy uznać, że z chwilą wejścia w życie rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2005 r., emeryci i renciści policyjni oraz osoby uprawnione do policyjnej renty rodzinnej stracili uprawnienia do przedmiotowego równoważnika. Należy stanowczo stwierdzić, że ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. 0 zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.), nie gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym oraz osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. W myśl art. 29 ust. 1 w/w ustawy: "Funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub podległych im organów, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy" Głównym celem art. 29 w/w ustawy jest umożliwienie dalszego korzystania przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy z mieszkań przydzielonych im decyzją administracyjną. Osoby, które nie posiadają wskazanych mieszkań, mogą ubiegać się o pomoc finansową zgodnie z art. 30 wskazanej ustawy. Przepis art. 29 nie formułuje ogólnego nakazu stosowania do emerytów i rencistów policyjnych całości przepisów o uprawnieniach mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, lecz jedynie obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów szczegółowych. Jeżeli ustawowe prawo emerytów i rencistów policyjnych obejmowałoby również inne uprawnienia, z rozdziału 8 ustawy o Policji, to zamieszczenie w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym art. 30 nie byłoby potrzebne, gdyż uprawnienie, o którym mowa w ostatnim artykule, wynikałoby z samego art. 29 tejże ustawy. W świetle art. 30 można wywnioskować, że uprawnienia mieszkaniowe funkcjonariuszy, które nie zostały wyraźnie wymienione w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym, nie przysługują emerytom i rencistom policyjnym oraz osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej. W takim tonie wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z dnia 27 października 2008 r. (Sygn. akt U 4/08). Dotyczy on co prawda uprawnień emerytów i rencistów policyjnych do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, jednakże może mieć zastosowanie w tej sprawie, z uwagi na zbliżoną konstrukcję prawną obu równoważników. Przepisy prawne w przedmiotowym zakresie do chwili obecnej nie uległy żadnej zmianie. W dniu 07.01.2009 r. do KMP w Krakowie wpłynął Pański wniosek o wypłatę przedmiotowego równoważnika za lata 2006-2007. Komendant Miejski Policji w Krakowie pismem z dnia 12.01.2009 r. poinformował Pana, że nie ma możliwości wypłaty przedmiotowego świadczenia. W takim stanie faktycznym nie można mówić o bezczynności Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. W momencie złożenia oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. 07.01.2009 r.), był Pan już emerytem policyjnym i jako taki zgodnie z par. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) nie posiada uprawnień do przedmiotowego równoważnika. Brak było więc podstawy prawnej do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przed organem I instancji, w formie decyzji administracyjnej. Nie zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że w tej konkretnej sprawie istnieje "przedmiot" postępowania administracyjnego. Dotyczy to przede wszystkim przesłanki mówiącej, że w przepisach prawa materialnego zawarta jest norma upoważniająca organ do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie. Nie ma bowiem od dnia 01.01.2006 r. przepisu (par. 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2002 r.), na podstawie którego emeryci i renciści policyjni posiadali uprawnienia do przedmiotowego świadczenia, został on uchylony mocą par. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 28 grudnia 2005 r. Postępowanie administracyjne w Pana sprawie byłoby więc bezprzedmiotowe. W tej sytuacji należy uznać, że odpowiedź (pismo z dnia 12.01.2009 r.) udzielona Panu przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie jest prawidłowa i brak jest podstaw prawnych do jej zmiany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Pragnę również podkreślić, że każda sprawa ma charakter indywidualny i tak też należy traktować każdy wyrok sądu administracyjnego. Konkretny wyrok sądu administracyjnego dotyczy tylko osoby, w której sprawie zapadło orzeczenie. Polski system prawny nie opiera się na prawie precedensów, które wiązałyby sądy i organy orzekające w podobnych sprawach. Każda sprawa w naszym systemie prawnym rozpatrywana jest indywidualnie.

p.o. ZASTĘPCA
Komendanta Wojewódzkiego Policji