ZBF SOP

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja ZG SEiRP z 2009-10-26

Warszawa, dnia 26.10.2009 

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 dot. decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej.

Z dniem 14 października 2009 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA rozpoczął wysyłanie emerytom policyjnym - byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa decyzji o redukcjach wyso­kości emerytur. Decyzje te - wydawane w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej - radykalnie obniżają wysokości wspomnianych świadczeń wielu emerytowanym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa określonych w załączniku do ustawy.

 

Decyzje Dyrektora ZER MSWiA  oparte są o informacje Instytutu Pamięci Narodowej, który wydając "zaświadczenie" posłużył się delegacją ustawową i odwołał się do postanowień art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Przepis ten wskazuje, iż organami bezpieczeństwa państwa były:

1)         Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

2)         Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

3)         Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

4)         jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt. 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;

5)         instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

6)         Akademia Spraw Wewnętrznych;

7)         Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

8)         Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;

9)         Informacja Wojskowa;

10)       Wojskowa Służba Wewnętrzna;

11)       Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

12)       inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

 

Decyzja ZER MSWiA składa się z:

Części pierwszej zawierającej:
I . 1 podstawę wydania nowej decyzji o wysokości emerytury,

2. -informacji iż od dnia 01. 01.2010 r. miesięczna wysokość emerytury wynosi .......

II.  1. określenie podstawy wymiaru emerytury,

2. określenie, że do ustalania emerytury przyjęto wysługę emerytalną określoną w załączonym zestawieniu  Z1/2009, będącym integralna częścią niniejszej decyzji,

3. określenie procentowe wysokości emerytury z tytułu wysługi wraz z ewentualnym jej podwyższeniem, o którym mowa w art. 15 ust. 2,2 oraz 3a

4. łączną wysokość emerytury z uwzględnieniem podwyższenia z art. 15 ust. 4 wynosi (wskaźnik procentowy) podstawy wymiaru emerytury (II.1) nie więcej niż 80 % tej podstawy i wynosi (wysokość określona w PLN).

III. Wypłata

 Wersja bez renty inwalidzkiej:

 1. Wypłata emerytury w wysokości ustalonej w pkt.1.2 wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami zostanie podjęta od dnia 01.01.2010 r.  (zgodnie z pkt. 3 Informacji w ustalonym terminie płatności tj. w 5-tym dniu każdego miesiąca),
 2. Emeryturę zmniejsza się na zasadach ustalonych odrębnymi decyzjami,
 3. Z kwoty emerytury (pkt. 1.2) potrącane będą:

- zaliczka na podatek dochodowy (18 % pomniejszona o kwotę 46,64 PLN) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- inne należności,  o ile zostały ustalone na podstawie dotychczasowych decyzji.

Wersja z rentą inwalidzką:

            Wypłatę emerytury w wysokości ustalonej niniejszą decyzją wstrzymuje się z uwagi na posiadanie prawa do korzystniejszej renty inwalidzkiej. ZER MSWiA bez wniosku osoby uprawnionej podejmuje decyzje o wypalcie korzystniejszego świadczenia

 

Części drugiej zawierającej

 1. Pouczenie w którym organ emerytalno ? rentowy wskazuje tryb i sposób odwołania od decyzji zmieniającej wysokość emerytury. Odwołanie należy kierować za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA  ul Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa kierować do:
Sąd Okręgowy w Warszawie,
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa,

Informację określającą w szczególności:, że emerytura osoby pozostającej w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r, wynosi:

a)      0,7 podstawy wymiaru - za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 -1990,

b)     2,6 podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art.13 ust1 pkt 1 , 1a oraz pkt 2-4

 

Części trzeciej stanowiącej załącznik sporządzony z Informacji Instytutu Pamięci Narodowej, który każdy powinien zanalizować pod względem zgodność wyliczeń co czasu służby jak również czy  "faktycznie" pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa w okresach podanych w Informacji.

 

Ogólne zasady:

 1. Posiadający I grupę inwalidzka  - wysokość renty jest zgodna z wysokością emerytury - nie ulega zmianie - wynosi 80% podstawy wymiaru,
 2. Posiadający II grupę inwalidzką - wysokość renty w stosunku do wysokości emerytury może być obniżona lecz wynosi co najmniej 70 % podstawy wymiaru,
 3. Posiadający III grupę inwalidzka - emerytura co najmniej 40 %. W zdecydowanej większości będzie to doliczenie 15%, -  zawarte jest to w decyzji II pkt. 4,
 4. Do wyliczania emerytury ZER nie bierze pod uwagę zasady określonej art. 15 ust. 1 ustawy ( 40 % po 15 latach służby),
 5. Do wyliczenia emerytury włącza się dodatki składowe określone w art. 15 ust 2,3 i 3a (służba w ciężkich warunkach (pilot, nurek, udział w operacjach specjalnych, praca wywiadowcza za granicą itp.),
 6. Do wysługi emerytalnej zalicza się okres pracy (nauki przed służba) przy założeniu 3 lata przed po 2,6 % pozostały czas po 1,3% . Studia jako okres nieskładkowy po 0,7 %,
 7. W przypadku zmniejszenia emerytury poniżej 75 % (pełna emerytura) ZER o ile posiada w swoich danych doliczy wszystkie okresy pracy, służby i nauki po 1,3%,
 8. Wszystkie osoby, którym obniżono emeryturę policyjna, a po odejściu ze służby pracowali, winne niezwłocznie przekazać do ZER świadectwo pracy (gdy zakończyli pracę) lub zaświadczenie o zatrudnieniu (gdy jeszcze pracują),
 9. Wszyscy którzy pracują , w przypadku zmniejszenia emerytury poniżej 75% winni zgodnie z przepisami zgłosić fakt pracy do ZER - związane jest to z obniżeniem wypłaty emerytury.
 10. Każdy komu zmniejszono emeryturę policyjną w oparciu o "ustawę zmniejszającą" ma prawo złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Ubezpieczeń Społecznych Al. Solidarności 127 , 00-898 Warszawa. Osoby, których ZER "przekwalifikował" na rencistów również winni składać odwołania do Sądu Okręgowego. Złożenie odwołania nie powoduje "negatywnych skutków finansowych" dla skarżących.
 11. W obiegu emerytów i rencistów znajduje się co najmniej 3 opracowane wzory skarg/odwołań. Każdy z tych wniosków spełnia wymogi formalno - prawne. Zarząd Główny SEiRP preferuje stosowanie najprostszego wzoru opracowanego prze kolegów z Olsztyna.

Tutaj: Kolejny wzór odwołania (szczególnie proszę starannie i indywidualnie wypełnić treścią zaznaczoną na niebiesko i pogrubionym drukiem)