ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZER MSWiA rozsyła już decyzje ...

Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA rozsyła już decyzje o zmniejszeniu emerytury wraz z pouczeniem o sposobie odwołania się od tej decyzji określajace termin 30 dni od jej otrzymania.

Zasadnicze znaczenie dla późniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, w każdej kolejnej instancji, ma złożenie odwołania w terminie adekwatnym do dnia otrzymania decyzji, w Sądzie Okregowym w Warszawie w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych, ale za pośrednictwem Zakłdu Emerytalno - Rentowego MSWiA.

TRZEBA TO ZROBIĆ !

Publikujemy wzór odwołania opracowany przez prawników - członków Zarządu naszego Związku. Jednakże trzeba pamiętać o indywidualności sytuacji każdej osoby będącej emerytem, której decyzja dotyczy. Dlatego sporządzenie odwołania, oczywista, nie może być powieleniem wzoru, a obrazem sytuacji osoby występującej z odwołaniem. Obok wszystkich przepisów prawa wyszczególnionych w publikowanym wzorze jako naruszonych przez ustawę z dnia 23.01.2009 o zmianie ustawy z dnia 18.02.1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.. itd, pierwszorzędne znaczenie ma następujący fakt konieczny do zaakcentowania w odwołaniu :

 - Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA obliczając wysokość mojej emerytury wedle ustawy z dnia 23.01.2009r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym... itd, dokonał tego obliczenia BŁĘDNIE. Mianowicie, w art.2 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawodawca zastrzegł, że art.14 i art.15 ustawy z 1994 roku  są stosowane odpowiednio. W związku z tym art.15 ustawy z 1994 roku wskazuje, że emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2.01.1990r. wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby. Proste działanie matematyczne 15 lat x 2,6% za rok - daje 39%, a nie 40%. Dlatego trudno uznać, że art.15b ust.1 pkt.1 ustawy z 1994r. wprowadzony przez art.2 ust.3 ustawy zmieniającej może mieć tu zastosowanie.

Przykład tekstu odwaołania / zaskarżenia :
- format doc Word 6.0/95 - 18.5 kB
format rtf Word - 105.9kB
- format txt tekstowy - 6.7 kB
***
Ustawa z dnia 23.01.2009 zmieniająca ustawę z 18.02.1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.. itd. nie dotyka swą restrykcyjnością osób pobierających renty rodzinne i w ogóle rencistów. Dotychczas wydane decyzje o obniżeniu wysokości świadczeń emerytalnych zawierają stwierdzenie, w przypadkach osób posiadających grupę inwalidzką a pobierających dotychczas emeryturę, że świadczenie renty jest korzystniejsze i wobec tego z takiego rodzaju świadczenia będą teraz korzystać. Wedle zapisu zawartego w ustawie świadczenie renty ma następujące wartości :
-   I grupa inwalidzka 80%
-  II grupa inwalidzka 70%
- III grupa 40% - podstawy wymiaru emerytury.
***
 W załączeniu do tego komunikatu publikujemy też ofertę pomocy prawnej w tej sprawie złożoną przez kancelarię adwokacką.
Oferta pomocy prawnej (format pdf - 95 kB)

***
Koleżanki i Koledzy, mamy podstawy sądzić, że Trybunał Konstytucyjny nie ma pełnego obrazu jak krzywdząca jest ustawa z dnia 23.01.2009 o zmanie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.. itd., w stosunku do poszczególnych osób, które pełniły służbę w instytucjach państwowych wyliczonych w art.2 ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990. Dlatego apelujemy o przedstawianie Trybunałowi Konstytucyjnemu, w formie indywidualnych listów, przebiegu swojej służby w organach bezpieczeństwa państwa przed rokiem 1990 w której nie ma przecież nic co mogłoby odpowiadać kryteriom zawartym w preambule ustawy z dnia 23.01.2009r. o zmianie ustawy z dnia 18.02.1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.. itd.

"Zarząd Główny ZBFSOP"


 Listy w tej sprawie można kierować na adres : 

Prof.dr.hab. BOHDAN ZDZIENNICKI

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12 a
00 -918 WARSZAWA