Koleżanki i Koledzy !

Z uwagi na wiele sygnałów otrzymywanych  od Was z całego kraju a dotyczących formalnego poszerzania szeregów naszego Związku, w imieniu redakcji strony internetowej (a nie Władz Związku), informujemy, iż procedura wstępowania w szeregi Związku jest zawarta w Rozdziale V, paragraf 19 Statutu  zamieszczonego na naszej stronie w dziale  "O NAS-ZBFSOP".

W ramach przypomnienia cyt:

Rozdział V.    Koła Związku

§ 19.

1.    Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi Związku są Koła. Koła tworzy się na zasadzie terytorialnej. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.

2.    Obszarem działania Koła jest obszar województwa, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.    Odrębne Koło może zostać utworzone dla m. st. Warszawy.

4.    Dopuszcza się utworzenie jednego Koła dla dwóch lub więcej województw. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może postanowić o utworzeniu Koła obejmującego część województwa.

5.     Założenie Koła następuje na podstawie wniosku zespołu założycielskiego zaakceptowanego przez Zarząd Główny Związku.

6.     Członkowie Koła w swej działalności realizują cele Związku i kierują się postanowieniami statutu, uchwałami i decyzjami władz.

 

Jednocześnie należy indywidualną przynależność do Związku zgłosić w formie pisemnej na formularzu deklaracji członkowskiej (jej wzór w tym samym dziale "O NAS - ZBFSOP") .Zgodnie z pkt 5 §19 wniosek zespołu założycielskiego Koła należy przekazać do Zarządu Głównego Związku: 00-993 Warszawa 12, ul. Rakowiecka 2A.

Pamiętajcie, iż wszystko zależy od Was, Waszej inicjatywy w naszym  środowisku w całej Polsce.

W imieniu Redakcji liczymy także na Waszą pomoc ,zaangażowanie intelektualne, nurt zdrowego ożywienia i ferment myślowy.

Redakcja