ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Argumentacja WSA w sprawie równoważnika za remont lokalu

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych odczytujemy treść orzeczenia w sprawie "Równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego" (symbol 6212) wystepujące pod hasłem tematycznym  "Służba Bezpieczeństwa"

Powoływane przepisy to:
Dz.U. 1994 nr 53 poz 214 art. 29 ust. 1 (Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).

II SA/Wa 40/09 - Wyrok WSA w Warszawie  

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spraw.), Sędziowie WSA Anna Mierzejewska, WSA Stanisław Marek Pietras, Protokolant Sylwia Falkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2009 r. sprawy ze skargi A. N. na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za [...] r. oddala skargę

Uzasadnienie

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) oraz § 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1000), a także w związku z § 1 ust. 2 decyzji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 228/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego, utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] października 2008 r. nr [...], którą to decyzją odmówił A. N. prawa do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za [...] r.

Organ wskazał, że wnioskiem (oświadczeniem mieszkaniowym z dnia [...] r.) A. N. - emerytowany funkcjonariusz UOP zwrócił się o przyznanie mu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za [...] r.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją z dnia [...] października 2008 r. odmówił przyznania A. N. wnioskowanego świadczenia. Wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym [...], funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Szefa ABW w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy, zatem regulujące tryb jego przydzielania. Organ podkreślił, że gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie emerytom innych uprawnień związanych z lokalem mieszkalnym np. do równoważnika za remont lokalu, to byłoby to wprost ujęte w przepisach.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A. N. wskazał, że równoważnik powinien być mu przyznany. Podkreślił, że w jego sprawie powinno mieć zastosowanie zarządzenie Szefa UOP z dnia 15 października 1997 r., które wprost przyznawało prawo do równoważnika emerytom. Obowiązywało ono w czasie gdy przeszedł on na emeryturę, dlatego powinien otrzymywać wnioskowane świadczenie jako prawo nabyte. Dodatkowo podniósł, że w sprawie z jego skargi Naczelny Sąd? Administracyjny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 969/07 uchylił decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] i poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2006 r. nr [...], dotyczącą odmowy przyznania mu równoważnika za [...] r., w efekcie czego organ przyznał mu ww. świadczenie za [...] r. Wywodził, że równoważnik za [...] r. powinien być mu przyznany na tej samej podstawie co za [...] r., ponieważ stan prawny nie uległ od tego czasu zmianie.

Decyzja z dnia [...] października 2008 r. została utrzymana w mocy decyzją Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] listopada 2008 r. Organ podtrzymał swoje wcześniejsze ustalenia, a odnosząc się do powoływanego przez A. N. wyroku NSA podkreślił, iż nie ma on charakteru wiążącego w tym postępowaniu administracyjnym.

Powyższa decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] listopada 2008 r. stała się przedmiotem skargi A. N. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W jej uzasadnieniu skarżący zarzucił organowi naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 29 cyt. wyżej ustawy. Podkreślił, że kwestia przysługiwania mu, jako emerytowi, równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego została przesądzona przez Naczelny Sąd Administracyjny, w efekcie czego zostało mu przyznane to świadczenie za [...] r. Wywodził, że skoro od tego czasu stan prawny nie uległ zmianie, to nie ma podstaw do odmowy przyznania mu tego świadczenia za [...] r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje wcześniejsze ustalenia faktyczne i prawne. Dodatkowo podkreślił, że wydając decyzję o przyznaniu skarżącemu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego był związany wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie wskazał, że nie podziela wyrażonego w nim stanowiska tym bardziej, że w analogicznej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 1012/07 uznał, że w stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, uprawnionych do emerytury lub renty, przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w sensie zasad jego przydzielania oraz prawo wskazane w art. 30 cyt. wyżej ustawy, tj. do pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, natomiast uprawnienie do przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego służy funkcjonariuszom pozostającym w służbie, a nie emerytom i rencistom. Organ przywołał też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o? sygn. akt U 4/08 z dnia 27 października 2008 r., w którym Trybunał uznał, że art. 29 cyt. ustawy nie przyznaje emerytom i rencistom uprawnień do równoważnika za brak lokalu, albowiem uprawnienie to nie wynika z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy jest bezsporny. Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia czy emerytowanemu funkcjonariuszowi UOP przysługuje równoważnik za remont lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) funkcjonariusze zwolnieni ze służby, uprawnieni do policyjnej emerytury lub renty, mają prawo do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji odpowiednio ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub podległych im organów, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w rozmiarze przysługującym im w dniu zwolnienia ze służby. Do mieszkań tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy.

Jednocześnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1000) określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zwracania przez niego równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (§ 1).

Wykładnia powyższych przepisów prowadzi do wniosku, iż uprawnienie do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozostającym w czynnej służbie.? Analogiczny pogląd został zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 1012/07, w uzasadnieniu którego stwierdzono, że równoważnik pieniężny za remont lokalu służy funkcjonariuszom czynnym, a nie emerytom i rencistom, gdyż inaczej byłoby to wyraźnie wskazane w ustawie.

Rację ma skarżący twierdząc, iż w poprzednio obowiązującym stanie prawnym na podstawie § 11 zarządzenia Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego (M. P. Nr 78, poz. 755) emerytom i rencistom policyjnym przysługiwały równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego. Wskazać jednakże należy, że zarządzenie to zostało uchylone z dniem 29 czerwca 2002 r., a zatem nie mogło mieć zastosowania w niniejszej sprawie.

Podkreślić należy, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 27 października 2008 r., sygn. akt U 4/08 wyjaśnił, że uprawnienia związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych przysługujących funkcjonariuszom, które nie zostały wymienione wyraźnie w ustawie, nie przysługują emerytom i rencistom [...].

Reasumując stwierdzić należy, że w obowiązującym stanie prawnym, w dacie wydawania zaskarżonej decyzji, brak było przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego dopuszczalne byłoby przyznanie emerytowi równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego. Podstawy do przyznania wnioskowanego świadczenia nie mógł też stanowić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 969/07. Choć zapadł w analogicznej sprawie, to jednak dotyczył innej sprawy administracyjnej i tylko w jej ramach miał charakter wiążący.

Ze względu na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł, jak w sentencji.