ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pismo z ABW

Poniżej przedstawiamy otrzymaną niedawno odpowiedź na wystąpienie skierowane do ABW przez Prezesa Zarządu ZG ZBFSOP w sprawie wypłaty równoważnika za remont mieszkania :

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

L. dz. G-VI- 2529/2009

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2009 r

Egz. nr 1

 

Prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

Pan ppłk rez. Andrzej Cwojdziński

 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 19 marca 2009 r. poruszające kwestię odmowy wypłacania emerytom policyjnym równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego poniżej przedstawiam stanowisko Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW w tej sprawie.

Uprawnienia emerytów i rencistów policyjnych do świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego regulują przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. ), zwanej dalej "ustawą".

Z treści art. 2 pkt 2 lit. c, art. 29. ust. 1 i art. 30 ustaw jednoznacznie wynika, że emerytom i rencistom policyjnym przysługuje wyłącznie prawo do lokalu mieszkalnego oraz pomocy w budownictwie mieszkaniowym. Przy takim brzmieniu ustawy należy stwierdzić, iż brak podstaw prawnych do przyznawania emerytom policyjnym świadczeń w postaci równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Taką interpretację przepisów przedstawił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 października 2008 r. (sygn. U 4/08), rozpoznając sprawę zgodności z Konstytucją i ustawą z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. ) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 70, poz. 633). Jednocześnie należy podkreślić, iż orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Odnosząc się do wyroku NSA z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. I OSK 969/07 uchylającego decyzje I i II instancji wydane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmawiające przyznania równoważnika pieniężnego emerytowi policyjnemu zwolnionemu ze służby w Urzędzie Ochrony Państwa wyjaśniam, że ten jednostkowy wyrok całkowicie odbiega od dotychczas przyjętej linii orzeczniczej. Wprawdzie w tym konkretnym przypadku skarga emeryta policyjnego została uwzględniona rezultatem czego sąd przyznał skarżącemu prawo do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za 2006 r., jednakże nie oznacza to, że emerytowi policyjnemu przysługuje prawo do świadczenia również w latach przyszłych. Nie oznacza to również, iż wyrok ten przyznał wszystkim emerytom policyjnym zwolnionym z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Urzędu Ochrony Państwa) prawo do tego świadczenia.

Ponadto wyjaśniam, że świadczenie pieniężne w postaci równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego jest przyznawane i odmawiane funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze decyzji administracyjnej. Podstawę do wydania rozstrzygnięcia w takiej formie stanowi prawidłowo wypełnione przez funkcjonariusza oświadczenie mieszkaniowe. Analogicznie procedura wygląda w razie ubiegania się emeryta policyjnego o równoważnik.

Reasumując, zgodnie z przedłożoną na wstępie interpretacją przepisów ustawy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przyznaje przedmiotowych świadczeń emerytom policyjnym, a odmowa ich przyznania następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu administracyjnym.

Nawiązując do kwestii nieprawidłowego załatwiania przedmiotowych spraw przez Dyrektorów Delegatur AB W uprzejmie wyjaśniam, iż celem ujednolicenia procedur temat ten zostanie podjęty podczas rocznej odprawy z udziałem Kierownictwa AB W.

DYREKTOR
Biura Administracyjno-Gospodarczego
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
por. Kamil Galicki

 

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 - adresat
Egz. nr 2 - aa.
Sporządził/Wykonał: 8851

 

 


Warszawa, dnia 19-03-2009r.

ZWIĄZEK BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY

SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA

Warszawa

Dyrektor

Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW

ul. Rakowiecka2 a

02-517 Warszawa

W imieniu środowiska emerytów i rencistów UOP i ABW sygnalizuję Panu Dyrektorowi liczne skargi i uwagi, wskazujące na uchylanie się Dyrektorów Delegatur Agencji od merytorycznego załatwiania, w terminach wynikających z przepisów kpa, względnie przewlekania z rażącą pogardą dla tych terminów, spraw z wniosków emerytów i rencistów w przedmiocie naliczenia i wypłacenia tzw. równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, przewidzianego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1000) - za okres od 2006r., kiedy to w sposób nieformalny, a zatem bez wydania stosownej decyzji odmawiającej świadczenia, odstąpiono od wypłaty tej należności.

Z informacji kierowanych do naszego Związku wynika, iż do chwili obecnej w żadnym przypadku w skali całego kraju nie wydano jeszcze decyzji pozytywnej, tj. przyznającej emerytowi, względnie renciście, powyższą należność.

Mając na względzie powyższy stan, szczególnie w kontekście sytuacji materialnej rencistów i emerytów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rzeczywistego stanowiska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie respektowania uprawnień tych osób do tzw. równoważnika na remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, w szczególności na tle

1.              orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19-06-2008r. sygn. I OSK 969/07 stwierdzającego w uzasadnieniu, że funkcjonariusz zwolniony ze służby uprawniony do emerytury lub renty, ma prawo do równoważnika pieniężnego na remont mieszkania w rozmiarze przysługującym mu w dniu zwolnienia ze służby,

2.              postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18-06-2008r. I OSK 953/07 stwierdzającego, iż w sytuacji uchylenia przepisu, który był podstawą określonego uprawnienia na przyszłość, wygaśniecie takiej decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości w rozumieniu art. 162 § 1 pkt. l kpa następuje tylko wówczas, gdy w przepisach zmieniających stan prawny przewidziany został taki skutek. W przeciwnym przypadku decyzje te stają się bezprzedmiotowe, gdyż dotyczą uprawnień wcześniej nabytych na przyszłość,

3.              stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w piśmie Biura Studiów i Analiz z dnia 02-02-2009r. sygn. BSA III- 055- 4/09, w odpowiedzi na Apel kilku emerytów policyjnych stwierdzającego wprost, że: ?w odniesieniu do zagadnienia pozbawienia emerytów i rencistów prawa do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, to sprawę należy uznać za rozstrzygniętą na korzyść emerytów i rencistów, którzy decyzję przyznającą prawo do tego równoważnika otrzymali przed dniem 1 stycznia 2006r. Należy przyjąć, że wskazane w Apelu wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego będą podstawa do zmiany praktyki Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w tym względzie i że dalsze wystąpienia do Sadu staną się zbędne... ".

Mając na względzie realność występowania na drogę administracyjno-sądową osób, którym odmówiono przyznania równoważnika, pomimo jednoznacznie ukształtowanego już stanowiska judykatury, a zatem realność obciążania Agencji, to jest budżetu państwa, kosztami sądowymi - w przypadku orzeczeń na korzyść emerytów i rencistów - uprzejmie proszę o podanie,

-   czy, w następstwie zapadłych na korzyść emerytów i rencistów orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2008r., wydano jakiekolwiek wytyczne, w szczególności co do trybu i sposobu załatwiania tych wniosków,

-   czy barierą w pozytywnym załatwianiu wniosków środowiska jest aktualny brak środków na te cele.

Z uwagi na narastające zainteresowanie środowiska wyjaśnieniem kwestii przyznania równoważnika, uprzejmie proszę o pilne zajęcie jednoznacznego stanowiska w poruszonej sprawie.

Z poważaniem

PREZES ZG ZBFSOP

ppłk ret Andrzej Cwojdziński