ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAŻALENIE

........................ .......2009-01-25
.......................
.......................


Pan
Komendant Wojewódzki Policji
w ........................

za pośrednictwem

Pana
Komendanta Miejskiego Policji
w .............


Z A Ż A L E N I E


Działając w oparciu o delegację ustawowa, zawartą w art. 37 §.1,w zw. z art. 35 i 36 k.p.a. wnoszę zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej oraz o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku w sprawie o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006 ? 2007 -2008 r. wraz z ustawowymi odsetkami.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia ..........r. złożyłem wniosek / z dnia 17.12.2008 r./do Pana Komendanta Miejskiego Policji w ................ wraz z ustawowymi oświadczeniami, o wypłacenie przysługującego mi równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego .

W dniu 04.01.2009 r. otrzymałem pismo l.dz. ......2008 /z dnia 19.12.2008 r./ od Pana Komendanta zawierające jego stanowisko, które jednak nie jest decyzją w myśl art.104 k.p.a. i nie zawiera elementów decyzji w rozumieniu art. 107 k.p.a., również nie jest postanowieniem w myśl art. 123 i 124 k.p.a. .

Ponadto pragnę nadmienić, że w złożonym wniosku w dniu 18.12.2008 r. wnosiłem o wypłacenie mi należnego równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego , bezprawnie mnie pozbawionego Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w ................. Nr ....../2005 z dnia 29.12.2005 r / l.dz................/2005/, a nie jak pisze Pan Komendant wniosku o ustalenie uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego. Uprawnienia takie nabyłem na mocy Decyzji Komendanta Miejskiego Policji w .......... Nr ..../2002 z dnia 15.10.2002 r.

Brak merytorycznego rozpatrzenia mego wniosku i udzielona odpowiedź w formie pisma , nie zaś decyzji administracyjnej, zamyka mi drogę dochodzenia swoich praw przed sądem.

Z poważaniem:

Wyk : w 2 egz. ...........................

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pozbawienie emerytów policyjnych prawa do remontu za zajmowany lokal jest zgodne z konstytucją.
Niezgodne z konstytucja jest pozbawienie prawa tych, którzy je nabyli przed wejściem nowelizacji rozporządzenia.
Emeryci, którzy odeszli ze służby po 1 stycznia 2006 r. nie mają prawa do sufitówek .
  

Wszystko jest oparte na prawie administracyjnym i przepisy kpa mają tutaj zastosowanie. należy podważać wydane decyzje z uwagi na naruszenie prawa do świadczenia nabytego na przyszłość w służbie wszystko jest w I OSK 953/07 - Postanowienie NSA Sygn. powiązane IV SA/Gl 434/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z dn. 2007-02-15
W sytuacji uchylenia przepisu, który był podstawą do przyznania określonego uprawnienia na przyszłość, wygaśnięcie takiej decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1 kpa następuje tylko wówczas, gdy w przepisach zmieniających stan prawny przewidziany został taki skutek. W przeciwnym przypadku decyzje te nie stają się bezprzedmiotowe, gdyż dotyczą uprawnień wcześniej nabytych na przyszłość całość do zdobycia strona naczelny sąd administracyjny - centralna baza orzeczeń.