'

Opinie prawne związane z legislacją

"W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Sejm powinien zaprzestać dalszych prac nad nieproporcjonalnym ograniczeniem praw emerytalnych funkcjonariuszy, którzy przez wiele lat służyli na rzecz porządku i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" czytamy w opinii HFPC dotyczącej projektu ustawy o tzw. dezubekizacji.

 

W swojej opinii Fundacja podkreśla, że racjonalny ustawodawca, którego zamiarem byłoby obniżenie emerytur osobom, które pracując w służbach bezpieczeństwa PRL dopuścili się poważnych naruszeń praw i wolności obywateli, będzie dążył do wprowadzenia zmian na zasadzie odpowiedzialności indywidualnej, a nie zbiorowej. Tymczasem projekt, który obecnie procedowany jest w Sejmie, zakłada mechanizm automatycznego obniżenia emerytur byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, pomimo iż w 1990 r. pozytywnie przeszli tzw. weryfikację. Świadczenie emerytalne takiej osoby nie będzie wyższe niż przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS. Ograniczenie to będzie również dotyczyć rent inwalidzkich i rent rodzinnych.

Do druku nr 1061

 

GENERALIW INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

 

dr Edyta Bielak-Jomaa

 

Warszawa, dnia grudnia 2016 r.

 

DOLiS-033-580/16/KK/107367

 

Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada br. o sygn. GMS-WP-173-324/16 (data wpływu do Biura GIODO: 2 grudnia br.) dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Sluźby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061) uprzejmie informuję, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sieipnia 1997 r. o ochionic danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwanej dalej ustawą) - zgłasza następującą uwagę.

Uchwalona na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r.

 

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061), biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, stoi na stanowisku, że projektodawca - mimo znacznego upływu czasu od przemian ustrojowych - ma prawo do wprowadzenia regulacji obniżających świadczenia emerytalne za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w rezolucji 1069, w pkt.14, stwierdził: W wyjątkowych przypadkach, gdy rządzące elity dawnego reżimu przyznały sobie wyższe emerytury niż pozostałej części społeczeństwa emerytury te powinny być ograniczone do zwykłego poziomu.

Przedstawiamy opinię prawną prof. dr hab. Marka Chmaja, dotyczącą projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.(druk sejmowy nr 1061).

W dniach 9 - 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.