'

Opinie prawne związane z legislacją

 

OPINIA nr 54

Komisji do Spraw Służb Specjalnych

dla

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Internauta poleca naszej uwadze: 

"Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym"  - autor: Michał Jackowski

(wydawca: Wydawnictwo Sejmowe); w monografii pierwsza w polskiej literaturze prawniczej próba kompleksowej analizy zasady ochrony praw nabytych. Celem opracowania jest uzasadnienie obowiązywania zasady w polskim systemie prawa oraz przedstawienie jej genezy, podstawy prawnej, treści oraz praktyki stosowania przez organy państwa

Poniżej wybór tez i uwag (oczywsta, materiał źródłowy jest znacznie ciekawszy).