'

Opinie prawne związane z legislacją

L. dz. 134/09                                                                                              Warszawa, dnia 28.04.2009 r.

Helsińska fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego popiera stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wyrażone w piśmie do Fundacji z dnia 26 marca 2009 r., a dotyczące restrykcji i sprzecznej z normami państwa prawa ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

BIURO

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

SEKRETARZ TRYBUNAŁU

Warszawa, dnia 8 maja 2009 r.

L. dz. ST 73-12/09
dot.: sygn. akt K 6/09
dot.: L.dz. 135/09
Pan
Adam R Ę B A C Z
Prezes Zarządu Głównego
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
 
Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. (wpływ do TK - 30 kwietnia 2009 r.). uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuru Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) został zarejestrowany pod sygn. akt K 6/09.

[Od Redakcji: Tekst pochodzi z internetu. Nie udało nam się ustalić jego Autora - tą drogą prosimy go więc o ewentualny kontakt z Redakcją. Liczymy na dalszą współpracę !]

OPINIA

DO USTAWY Z DNIA 23 STYCZNIA 2009 O ZMIANIE USTAWY O ZAOPATRZEZNIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP i SW ORAZ ICH RODZIN (DZ.U. NR 24/2009 POZ. 145)

 Wymienioną w tytule ustawę należy uznać za niezgodną z Konstytucją, posiadającą liczne błędy formalne, prawne i merytoryczne, o groźnych i trudnych do oszacowania negatywnych skutkach społecznych. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie ustanowić powinno precedensowy zakaz nadużywania pewnych form władzy ustawodawczej w imię ochrony konstytucyjnego porządku prawnego i naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Za odrzuceniem tej Ustawy przemawiają liczne, istotne wady prawne tego dokumentu w postaci:

Warszawa, 06.04.2009 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
RPO-613562-V-DZ/09
00-090 Warszawa Tel. centr.  0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53
Zespół Prawa Administracyjnego
l Spraw Mieszkaniowych

 

Szanowny Panie

Odpowiadając na list skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poruszony został problem pozbawienia emerytów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z upoważnienia Rzecznika uprzejmie wyjaśniam, że powołany w liście wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2008r. sygn.akt I OSK 953/07 co do zasady wiąże organy Policji tylko w konkretnej sprawie indywidualnej (w sprawie, w której został wydany). Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.