'

Inne akty i opinie związane z odwołaniem

Zapytanie nr 5305
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Zgłaszający:
Marek Wójcik
Data wpływu: 08-10-2017

Szanowny Panie Ministrze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             w dniu 16 grudnia 2016 r. uchwalona została ustawa obniżająca emerytury i renty osobom, które odbywały służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a od 1 października br. rozpoczęto wypłacać obniżone świadczenia emerytalne i rentowe osobom, które zostały objęte ww. ustawą. Zgodnie z uchwalonymi zmianami w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, dodano m.in. art. 13b, w którym znajduje się informacja o cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach, w których praca i służba uznana została za służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wskazano również szkoły, których słuchacze i studenci również zostali objęci tzw. ustawą dezubekizacyjną. W związku z powyższym zwracam się do pana Ministra z następującymi pytaniami:

Komunikat dotyczący wniosków o zwolnienie z tajemnicy w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

 

W związku z wnioskami kierowanymi do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy w trybie art. 39 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o ABW oraz AW", na potrzeby postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, które będzie się toczyło na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym" - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprzejmie wyjaśnia,