W skutek Uchwały Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r.  powstała instrukcja :
 
INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
z dnia 25 czerwca 1990 roku
 
I.            Za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zobowiązanych do poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu w wypadku zamiaru podjęcia służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo podjęcia zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uznaje się osoby, które:
 
1.       w dniu 10 maja 1990 roku były zatrudnione na następujących stanowiskach:
a)      Szefa Służby Wywiadu i Kontrwywiadu,
b)      Szefa Służby Bezpieczeństwa,
c)       Szefa Służby Kadr,  Szkolenia i Wychowania,
d)      Zastępcy Szefa Wywiadu i Kontrwywiadu,
e)      Zastępcy Szefa Służby Bezpieczeństwa,
f)        Zastępcy Szefa Służby Kadr,  Szkolenia i Wychowania,
g)      doradcy ministra.
 
2.       W dniu 10 maja 1990 roku były zatrudnione w następujących jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
a)      Departament I,
b)      Departament II,
c)       Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
d)      Departament Ochrony Gospodarki,
e)      Departament Studiów i Analiz,
f)        Grupa operacyjno-sztabowa Szefa Służby Bezpieczeństwa,
g)      Sekretariat Szefa Służby Wywiadu i Kontrwywiadu oraz Szefa Służby Bezpieczeństwa,
h)      Departament Kadr - z wyłączeniem pracowników sekretariatów
i)        Departament Szkolenia i Wychowania - z wyłączeniem prace - pracowników sekretariatóws
j)        Biuro "C",
k)      Biuro Szyfrów,
l)        Biuro Śledcze,
ł) Biuro Paszportów - do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału,
m)    były Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy - z wyłączeniem pracowników sekretariatów,
n)      Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych w Legionowie,
o)      Biuro "B" - do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału,
p)      Departament Techniki - do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału, oraz na odpowiadających w/wym. stanowiskach i w jednostkach Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych.
 
3.       W dniu 31 lipca 1989 roku zajmowały stanowiska określone w pkt.  1 lub były zatrudnione w jednostkach wymienionych w pkt. 2, a następnie zostały przeniesione do pracy w jednostkach organizacyjnych Milicji Obywatelskiej.
 
4.       Postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą objęte osoby zatrudnione w w/wym. jednostkach na stanowiskach milicjant - kierowca.
 
II.            W przypadku osób wymienionych w ust. I pkt 1 lit. c, f oraz w ust.  I pkt 2 lit.  h,  i Komisja odstępuje od oceny, jeśli uzna, że osoba wymieniona była funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej.
 
III.            Instrukcja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 

 
PRZEWODNICZĄCY
CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
 
{Od Redakcji: oto pierwotne źródło - strona 1, strona 2}