'

ARCHIWUM

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując ustalenia Zarządu Federacji, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym. W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał w Brukseli specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa TIMMERMANSA, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie powstałego stanu prawnego tych osób.

źródło: {Pismo FSSM RP do J.Zemke}, {List J.Zemke do F.Timmermansa}

Temat rozliczenia się z tzw. dziedzictwem komunizmu, w debacie publicznej na Węgrzech funkcjonował oczywiście od czasu przełomu 1989/1990 roku. Tyle, że po ustawowym potępieniu w 1991r. garstki bezpośrednio zaangażowanych w stłumienie powstania 1956 roku funkcjonariuszy partyjno-rządowych oraz obcięciu im wysokich świadczeń emerytalnych - na wiele lat sprawa przestała być głośna. Tylko nieliczni radykałowie dawnej antysystemowej opozycji usiłowali wracać do tematu, ale bez powodzenia. Większość Węgrów wdawała się bowiem wychodzić z założenia, że skoro upadła jedna narzucona im konwencja systemowa, i zaczęła się inna bardziej demokratyczna - to trzeba się znowu dostosować, i patrzeć w przyszłość. Taki już ich los, że krócej a raczej dłużej, narzucali tam swoje rządy: najpierw Rzymianie przez 400 lat, a to Osmanie przez 150 lat, potem Habsburgowie i cesarz Franz Joseph I z Wiednia przez 200 lat, i na końcu Rosjanie (tylko) przez 45.

Jak rozumieć przepisy zawarte u Ustawie Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji ... , a prawie faktycznie o eutanazji osób "pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa".


KOGO USTAWA DOTYCZY

Wprowadzony ustawą art.13b określa podmiotowy zakres tej ustawy stwierdzając, że za "służbę na rzecz totalitarnego państwa" uznaje się służbę w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. w wyszczególnionych w tym artykule jednostkach resortu spraw wewnętrznych wśród których nie wymieniona jest Milicja Obywatelska, ale wylicza się stanowiska komendantów wojewódzkich i ich zastępców oprócz zastępców ds. Milicji Obywatelskiej.

Całą strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potraktowano jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa" nie wliczając w to Komendy Głównej MO i jej odpowiedników terenowych oraz szkół w Szczytnie i Słupsku.

W związku z tym, decydującym wyróżnikiem kwalifikującym emeryta - rencistę do osób pełniących "służbę na rzecz totalitarnego państwa" będzie dokument świadczący o zatrudnieniu na ETACIE określonej Jednostki MSW.

KOMUNIKAT
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP - podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób "uznanych" za funkcjonariuszy bezpieczeństwa "państwa totalitarnego", wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /IPA / - także podjęła negatywne stanowisko do "Ustawy". Liczymy, że w ślad za tym pójdzie dalsze działanie na forum międzynarodowym NSZZP jak zapowiedział to Pan Przewodniczący Rafał Jankowski.