'

ARCHIWUM

Wobec podawania przez osoby publiczne począwszy od stycznia 2016 roku, nieprawdziwych danych o wysokich emeryturach byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, Zespół Analityczny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przygotował zgodny z rzeczywistym stanem w tym zakresie dokument, na podstawie danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA - "Emerytury Mundurowe" i ocena planu ich obniżenia.

{źródło}

W styczniu 2016 r. Minister­stwo Spraw Wewnętrznych i Administarcji, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Zarząd Gówny Niezależnego Samo­rządnego Związku Zawodo­wego Policjantów, związane z sygnałami o planowanych kolej­nych zmianach w ustawie eme­rytalnej służb mundurowych, oficjalnie odpowiedziało, że ministerstwo oraz rząd "nie pro­wadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej funkcjona­riuszy policji i innych służb mundurowych". Zwracam szczegól­ną uwagę na słowa "i nie planują prowadzić żadnych prac".

W dniu 15 czerwca 2016 r. na antenie "Radia Szczecin na Wieczór" odbyła się dyskusja w sprawie ponownego obniżania emerytur funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. W dyskusji uczestniczyli: Andrzej Milczanowski, który ocenił pomysł negatywnie - "Umniejszanie emerytur byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którzy po pozytywnej weryfikacji podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, byłoby dla nich krzywdzące i niesprawiedliwe".

W związku z aktywizacją działań Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego - zmierzających do ponownej redukcji emerytur byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, publikujemy list Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Zdzisława Czarneckiego z dnia 4 marca 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka, zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym nr 1(58)2016 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, w którym środowisko służb mundurowych sprzeciwia się intencji bezpodstawnego zmniejszania, po raz kolejny, wspomnianych emerytur, w szczególności tych, które są pobierane przez osoby pozytywnie zweryfikowane w 1990r. i przyjęte następnie do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, której przysporzyły szereg korzyści (w tym ograniczenie zadłużenia zagranicznego o blisko 20 mld USD), uzyskując od niej gwarancję uznania, na zasadach ogólnych, wysługi emerytalnej wypracowanej w okresie PRL.

Wiarygodnego oszacowania faktycznego, przeciętnego świadczenia emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, można dokonać na podstawie analizy danych z postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013r. o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/10: Adam Cichopek przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg). W postanowieniu tym zawarto bowiem kwoty emerytur 34 osób, stanowiących reprezentatywną, wybraną przez ETPC grupę osób, które złożyły skargi do tego trybunału.