'

ARCHIWUM

Zarząd Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
ul. Marszałkowska 115 lok. 368 B
00-102 Warszawa
KRS 0000342738

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Andrzej DUDA
Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

dot.: pozbawienia praw nabytych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są równi wobec tego prawa, zwracamy się do Pana, jako najwyższego przedstawiciela RP, czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, a także najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych o niepodpisywanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy: - "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin".

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmiame ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Walne Zebranie jako najwyższy organ Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o bezpieczeństwo Kraju, godność i losy emerytowanych oraz czynnych policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych i ich rodzin, po wnikliwej analizie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym hinkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

przyjęło następujące stanowisko:

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach  Wojska Polskiego;

Zgłosiłem  zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10 - 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej. Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI. Przewidziałem udział 500 osób.

Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

Pani/Pan .............
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle,

w związku z procedowaniem przez  Parlament RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopa­trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin (który, co należy podkreślić, zdążył już zebrać szereg krytycznych ocen prawnych - przykładem może być tu w szczególności dys­kwa­li­fi­ku­jąca go opinia znanego konstytucjonalisty, prof. Marka Chmaja),  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozpowszechnia ostatnio informacje, że świadczenia emerytalne byłych fun­kcjo­nariuszy organów bez­pieczeństwa państwa oraz wynikające z tych świadczeń renty ro­dzinne, które są wciąż wypłacane, sięgają nawet 19 tys. zł. 103 osoby otrzymują świadczenia w przedziale 9-12 tys. zł, 1230 w prze­dzia­le 6-9 tys.  zł, 11679 - w przedziale 3-6 tys. zł.

Jest to nieprawda. Nie można tego co prawda wykazać na podstawie statystyk Zakładu Eme­ry­talno - Rentowego MSWiA, który nie prowadzi wyodrębnionej sprawozdawczości wysokości eme­ry­tur wypłacanych wspomnianym funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, ale wiarygodnego osza­co­wania faktycznego, przeciętnego świadczenia emerytowanych fun­k­cjo­nariuszy organów bezpie­czeń­stwa państwa, można dokonać na podstawie analizy danych z postanowienia Europejskiego Try­bu­nału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013r. o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych fun­k­cjo­nariuszy organów bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/10: Adam Cichopek przeciwko Pol­s­ce oraz 1627 innych skarg). W posta­nowie­niu tym zawarto bowiem kwoty emerytur 34 osób, sta­no­wią­cych reprezentatywną, wybraną przez ETPC grupę osób, które złożyły skargi do tego trybunału.

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja  środowisk służb mundurowych będąca protestem:

  • przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
  • zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny  rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę  procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.