'

... do ministra spraw wewnętrznych i administracji

 

 

 

w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 

 

 

Zgłaszający: Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz Data wpływu: 08-06-2017

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin uchwalonej w dniu 16 grudnia 2016 roku. Nowelizacja ustawy szereguje wszystkich funkcjonariuszy Państwa, zarazem tych, którzy dokonywali zbrodni przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskie, a także tych, którzy wykonywali swoją służbę sumiennie, z poszanowaniem praw i wolności człowieka. Funkcjonariuszy hołdujących wartościom związanych z polskim mundurem. To bezprawne działanie, gdyż obniża świadczenia emerytalne funkcjonariuszy za ich całą służbę, także po 1990 roku, gdy osoby te działały, często z narażeniem życia i zdrowia na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego. Osoby te, pozytywnie zweryfikowane w 1990 roku, pełniące służbę po tej dacie w żaden sposób nie były związane z uprzednim zbrodniczym systemem opresji. W zaistniałej sytuacji niezrozumiałe jest działanie Państwa Polskiego, które ma za zadanie stać na straży praworządności i sprawiedliwości. W związku z tym, zamiast wyciągnąć konsekwencje jedynie wobec indywidualnych przypadków zbrodniczej działalności członków organów represji PRL, karze się na oślep obywateli, którzy z oddaniem i poświęceniem służyli swojej Ojczyźnie. Ponadto wprowadzone zmiany budzą wątpliwości w przedmiocie sposobu rozpatrywania wniosków oraz terminów wydania decyzji zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego. Dodatkowo wydawanie tych decyzji wiąże się z celowym przedłużaniem postępowania, co skutkuje przewlekłością postępowania. W związku z zaistniałym faktem uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

 

 

  1. W jaki sposób są rozpatrywane wnioski?
  2. Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku przez Ministra?
  3. Jakimi przesłankami musi kierować się Minister wydając decyzję pozytywną lub odmowną?
  4. Ile wniosków wpłynęło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od momentu nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 roku?
  5. Ile wniosków rozpatrzyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od momentu nowelizacji ustawy z dniu 16 grudnia 2016?
  6. Jakie dokumenty przeważają na wydanie decyzji pozytywnej lub odmownej?
  7. Na podstawie jakich dokumentów oraz jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby uzyskać pozytywną decyzję?

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 13278

w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 12-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 13278 Posłów na Sejm RP Pani Kornelii Wróblewskiej i Pana Jerzego Meysztowicza w sprawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Stosownie do art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zaopatrzeniową” minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na: 1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 roku oraz 2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 roku, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia (ust. 1). Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24 (ust. 2).

Przesłanki materialne do rozpatrzenia wniosków składanych w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej określa ustawa zaopatrzeniowa, natomiast ww. wnioski procedowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), która określa również terminy na rozpatrzenie spraw.

Zgodnie z art. 35 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (§ 1). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3). Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (§ 5).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie posiada z urzędu informacji niezbędnych do wydania decyzji w sprawach wszczętych z wniosków złożonych w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. W związku z powyższym organ jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym zebrania materiału dowodowego potwierdzającego długość okresu służby wnioskodawcy [długość okresu lub okresów służby na rzecz totalitarnego państwa (zgodnie z definicją ustawową)] oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 roku, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Aby wyłączyć stosowanie przepisów zmniejszających wymiar wypłacanych świadczeń emerytalnych, rentowych, rentowych rodzinnych muszą zaistnieć okoliczności określone w art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Powyższe okoliczności muszą znaleźć potwierdzenie w dokumentacji urzędowej, wydanej przez stosowne organy: emerytalne, Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, szefów poszczególnych formacji, w których były funkcjonariusz pełnił służbę po dniu 12 września 1989 roku (lub ich następców prawnych).

Do dnia 19 czerwca 2017 roku zostało wszczętych 1205 postępowań administracyjnych w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej. Dotychczas nie zostały wydane żadne rozstrzygnięcia merytoryczne w ww. sprawach.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że nie jest możliwe w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy przesądzanie o zaistnieniu okoliczności umożliwiających wyłączenie stosowania wobec danej osoby określonych przepisów ustawy zaopatrzeniowej, gdyż ocena konkretnego przypadku będzie możliwa po przeprowadzeniu przewidzianego prawem postępowania kończącego się wydaniem stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński